PROPONOWANE TEMATY SZKOLEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Poznajemy się – zajęcia integracyjne

Integracja nowopowstałych zespołów klasowych lub ponowne budowanie więzi między członkami istniejących już klas. Zajęcia mają na celu przede wszystkim złagodzenie lęku związanego z ponowną nauką stacjonarną i kontaktami z rówieśnikami. Podczas zajęć ich uczestnicy będą mieć możliwość lepszego poznania swoich kolegów i koleżanek z klasy oraz przełamania istniejących barier oraz uprzedzeń.

Bezpieczeństwo w sieci

Przedstawienie zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu. Zapoznanie uczniów z możliwymi zagrożeniami, jakie płyną z niewłaściwego korzystania z urządzeń multimedialnych. Rozwijanie w uczniach umiejętności prawidłowego korzystania z możliwości internetu oraz przedstawienie korzyści płynących z bycia offline.

Poznajemy i oswajamy emocje

Nauka rozpoznawania emocji u siebie oraz u innym osób. Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego wyrażania emocji oraz stosowania adaptacyjnych sposób ich regulacji, przede wszystkich w stosunku do emocji negatywnych. Rozwijanie w uczniach umiejętności empatycznego reagowania w sytuacji negatywnych emocji u drugiej osoby.

Jak sobie radzić z dokuczaniem – warsztaty o tolerancji

Zapoznanie uczniów z tematyką dokuczania. Przedstawienie przykładowych skutków dokuczania innym w środowisku szkolnym oraz online. Zapoznanie uczniów ze sposobami radzenia sobie w sytuacji stania się ofiarą dokuczania oraz właściwym reagowaniem będąc świadkiem takiego postępowania. Wspieranie budowania koleżeńskich relacji w klasie.

Poznajemy zasady skutecznej komunikacji

Przedstawienie prawidłowej postawy w trakcie komunikacji z innymi. Zapoznanie uczniów z różnicami w komunikatach werbalnych i niewerbalnych. Rozwijanie umiejętności podejmowania współpracy grupie. Praktyczne ćwiczenie wykorzystywania postawy asertywnej w codziennej komunikacji w szkole i w domu.

Trening budowania pozytywnej samooceny

Wspieranie prawidłowej samooceny uczniów, opartej na ich sukcesach oraz mocnych stronach. Rozwijanie w uczniach chęci odkrywania swoich talentów i umiejętności zarówno w szkole, jak i w domu. Wspieranie budowania pozytywnego obrazu siebie, sprzyjającego kształtowaniu wewnętrznej motywacji do osiągania swoich indywidualnych celów.

Naucz mnie jak...

Książka dla pedagogów, nauczycieli, rodziców.

Umiejętności społeczne. To one pozwalają nam skutecznie komunikować się z innymi, rozpoznawać swoje emocje i dawać im wyraz. Dzięki nim radzimy sobie w sytuacjach konfliktowych, potrafimy asertywnie sformułować swoje zdanie, nie spalamy się emocjonalnie podczas rywalizacji. Umiejętności społeczne warto i należy rozwijać od najmłodszych lat. Pomóc w tym może zawarty w książce zestaw ćwiczeń przygotowanych przez psychologów praktyków, od lat prowadzących warsztaty dla dzieci. Zaproponowane scenariusze, które można zrealizować z dzieckiem w domu, w szkole i podczas zajęć online, zostały sprawdzone w praktyce w ramach kursów i treningów.

Autorzy publikacji są związani z działającą od 2009 roku w Warszawie poradnią Przystań Psychologiczna oraz Fundacją Terapeutyczna (wcześniej Terapeutyczna Kawiarnia). W prowadzonych przez nich treningach umiejętności społecznych i warsztatach psychoedukacyjnych wzięło udział już ponad tysiąc uczestników.